Huisregels

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!

Algemeen

Als u bij ons patiënt wilt zijn en blijven, dient u van deze regels op de hoogte te zijn. Hieronder staat in het kort wat deze regels zijn.

Tandartspraktijk kampveld bestaat uit een kleine groep professionals met persoonlijke aandacht voor de patiënt. Wij streven ernaar om een zo goed mogelijke zorgverlening u te bieden. Of het gaat om bepaalde behandeling, een tweede mening of simpelweg vrijblijvend informeren, Wij vinden dat u als patiënt bij ons recht heeft op een goede behandeling tegen betaalbare kosten. Wij besteden heelveel tijd en zorg aan onze patiënten en wij willen graag dat de patiënten tevreden de deur uit gaan.

Wij zijn klantgericht en pragmatisch ingesteld t.o.v. Bedrijfsvoering binnen onze organisatie. Uw mening als patiënt voor ons is ook heel erg belangrijk. Wij staan open voor uw op of aanmerkingen, wensen en tips met betrekking tot uw bandelingen of verbetering van de wijze van onze dienstverlening.

Inschrijving en het eerste bezoek

U kunt zich telefonisch of via de link Aanmelden op deze website zich als patiënt aanmelden. Deze kunt u dan direct naar ons versturen of uitgeprint en bij ons langs brengen. Het is ook mogelijk een formulier bij de balie op te halen.

Indien u zich via de website als nieuwe patiënt aanmeldt, zullen we na de ontvangst van uw inschrijvingsformulier met u contact opnemen voor het maken van een intake consult. Bij het eerste consult dient u zich legitimeren met een geldige identiteitskaart en uw geldige zorgverzekering pasje.

Op de eerste afspraak zal de tandarts uw medische dossier met u doornemen en uw gebit grondig controleren en indien nodig, zal hij röntgenonderzoek en parodontaal (onderzoek naar gezondheidstoestand van het tandvlees) en cariësonderzoek (gaatjes) verrichten. Dit is tevens uw eerste halfjaar controle. Op grond van bovengenoemd onderzoek stelt de tandarts een diagnose vast. Daarna wordt samen met u een behandelplan besproken.

Indien er sprake is van uitgebreide behandelingen kan de tandarts een behandelplan voor u maken. Rekening houdend met uw wensen kunnen dan verschillende alternatieven en mogelijkheden met u besproken worden. Daarbij wordt ook – indien gewenst – een of meerdere begrotingen gemaakt met verschillende opties, wat u inzicht geeft in de kosten. Deze kunt u eventueel overleggen bij uw verzekeraar. U bent er zelf verantwoordelijk voor wat de verzekering wel en niet vergoedt.

Het is voor de gezondheid van uw eigen gebit van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt. Zo ontstaat voor beide partijen (u en de tandarts) voorspelbare situatie en wij kunnen de problemen vroegtijdig signaleren. Over het algemeen adviseren wij kinderen én volwassenen om twee keer per jaar een periodieke controle bij ons uit te laten voeren.

Patiëntendossier en privacy

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, uw algemene gezondheid, het adres of telefoonnummer).

Het is handig als wij een mobiel telefoonnummer en e-mailadres van u in ons systeem hebben zodat wij u direct kunnen benaderen voor de zaken met betrekking tot uw afspraken ed.

Zoals in de gezondheidzorg gebruikelijk is hebben wij ook voor onze patiëntenadministratie een privacyreglement. Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij derden alleen met uw toestemming uw gegevens mogen verstrekken. Ook bij de inrichting van uw patiëntendossier houden wij ons aan de richtlijn die hiervoor door onze beroepsorganisatie is ontwikkeld.

Spoed gevallen (Pijnklachten)

Uiteraard niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer “spoedgeval”. Bijvoorbeeldeen uitgevallen vulling, losse (nood-)kronen of -bruggen zijn geen spoed gevallen, maar een onhoudbare kiespijn, een uitgeslagen of losse tand, een nabloeding of na tandheelkundige behandeling vallen echter wel onder de spoedgevallenregeling. Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden.

Voor dergelijke (pijn)klachten kunt u tijdens de werkuren direct met ons contact opnemen, wij proberen u dan dezelfde dag nog een afspraak te geven. Deze regeling geldt alleen voor onze reguliere patiënten, d.w.z. patiënten die 2x per jaar voor controle komen en geen betalingsachterstand hebben.

‘s avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met onze collega’s van Tandarts Centraal in den haag 070 -204 0010. Bij contact moet u aangeven dat u een patiënt bent van de Tandartspraktijk Kampveld en door ons verwezen bent zodat u sneller geholpen wordt.

Betalingen

De kosten van de tandheelkundige onderzoek/behandeling declareren wij aan het einde van elke maand bij onze factureringsmaatschappij Infomedics . Vervolgens krijgt u van Infomedics  de rekening met informatie over de betaling. U dient zelf voor de verdere afhandeling van de nota en verrekening bij uw verzekeringsmaatschappij te zorgen.

Voor al uw vragen over de rekening of een betaling`s regeling kunt u met Infomedics  contact opnemen via het telefoonnummer: 036-2031900

Infomedics  hanteert een betalingstermijn van 14 tot 30 dagen. Het is ook mogelijk om bij Infomedics  een betalingsregeling te treffen om de kosten gespreid te betalen. U kunt daarover – zo snel mogelijk na de ontvangst van de rekening – met Infomedics  contact opnemen. Indien u in gebreke blijft, zal Infomedics  de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen. Wij krijgen regelmatig overzichten van Infomedics  om te zien hoe het verloop van onze declaraties is. Mocht het voor komen dat u door Infomedics   op de lijst ‘geblokkeerd’ komt te staan dan kunnen we geen rekeningen van u naar Infomedics  sturen! Zolang de betalingen niet voldaan zijn, dient u bij uw bezoek aan ons direct aan de balie contact af te rekenen. vanzelfsprekend wanneer u door Infomedics  gedeblokkeerd wordt, dan zullen de normale procedure weer worden hervat.

De bovenstaande regeling geldt namelijk niet voor mensen die bij ons niet als regulair patiënt geregistreerd staan of alleen voor incidenteel consult bij ons langs komen. Wij verzoeken deze patiënten direct na de behandeling aan de balie af te rekenen.

Agressie, geweld en bedreigingen in welke vorm dan ook wordt nimmer geaccepteerd en zal leiden tot onmiddellijke uitschrijving en mogelijke juridische consequenties.

Tarieven

Per Januari 2012 kunt u op de Tarievenlijst een overzicht vinden van de meest actuele prijzen voor alle behandelingen bij onze tandartspraktijk. Wij willen u erop attenderen dat de prijzenvergelijking voor tandheelkundige dienstverlening is vrijwel ingewikkeld. de tandheelkundige behandelingen zijn vaak afhankelijk van de situatie, de diagnose, de hoeveelheid en de kwaliteit van de toegepaste materialen! Wij gebruiken top klasse producten en we werken met zeer ervaren laboratoria die landelijk actief zijn. Wij streven naar een uitstekende prijs kwaliteit verhouding, en we willen u graag de scherpste prijzen aan te bieden. Mocht u bij een andere collega’s gunstiger tarieven tegenkomen voor de zelfde behandeling, dan zullen we blij zijn als u dit aan ons kenbaar maakt. we zullen proberen om onze tarieven in uw voordeel aan te passen.

Om een goed beeld te krijgen van wat de uiteindelijke prijs voor bepaalde behandeling is, kunt u het beste met ons contact opnemen voor een begroting opmaat.

Te laat komen voor een afspraak

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. wij zullen alles er aan doen om u als nog op een andere tijdstip op de zelfde dag te behandelen. dit zou op zich voor korte behandelingen – bijvoorbeeld halfjaarcontrole – geen probleem vormen, maar als dat – met name voor lange afspraken – niet mogelijk zou zijn en als wij in de voor u gereserveerde tijd andere patiënten niet kunnen helpen, dan riskeert u (bij herhaling hiervan) een rekening voor gereserveerde tijd te ontvangen.

Niet nagekomen afspraak…

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, verzoeken we u vriendelijk om dit uiterlijk 24 uur van tevoren (en bij uitgebreide behandelingen langer dan 30 minuten, liefst 48 uur van tevoren) telefonisch of per email aan ons te melden, buiten de werkuren of bij afwezigheid kunt u ook een bericht achter laten op het antwoordapparaat. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt om de voor u gereserveerde tijd conform de landelijke richtlijnen in rekening te brengen. We willen u er op attenderen dat het gaat hier alleen om de kosten die betrekking hebben op de vaste lasten van het gebouw, nutsvoorziening en het personeel. Deze kunt u herkennen met de code C90 op de declaratie.

Meningsverschillen

Mocht u onverhoopt, ontevreden zijn over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij adviseren u uw klacht in eerste instantie te bespreken met degene op wie uw klacht betrekking heeft. U geeft de ander dan de gelegenheid uitleggen waarom iets op een bepaalde manier is gedaan. zo kunnen de misverstanden recht worden gezet, of eventuele tekortkomingen of fouten worden erkend. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Ook kan het voorkomen dat u uw probleem of klacht niet rechtstreeks met de betrokkene(n) kunt of wilt bespreken. U kunt uw klacht dan schriftelijk indienen per email naar info@tandartspraktijkkampveld.nl